Trimble WorksOS

Platforma monitorowania produkcji 3D: wykorzystaj odczyty z maszyn prowadzonych, aby codziennie monitorować postęp prac ziemnych na swoich budowach, efektywnie zarządzać produkcją i zminimalizować liczbę operacji geodezyjnych.

  • Wizualizacja w czasie rzeczywistym postępów na wszystkich poziomach.

  • Zapoznaj się z raportami dotyczącymi wydajności maszyn i dostosuj dzienne cele.

Projekty budowlane stają się coraz bardziej złożone, a harmonogramy i budżety coraz bardziej napięte.

Stała wymiana informacji: biuro / budowa

Ciągła wymiana informacji pomiędzy placówką a biurem jest więc kwestią zasadniczą dla zapewnienia lepszego monitoringu i optymalnej wydajności. Dlatego konieczne jest regularne generowanie, wymiana i aktualizacja dokładnych danych produkcyjnych przez cały czas trwania projektu w celu kontroli i dostosowania planowania.

Podgląd postępów w czasie rzeczywistym

Dzięki Trimble WorksOS brygadziści, brygadzistki i kierownicy projektów mogą w czasie rzeczywistym zobaczyć, jak wszystkie poziomy postępują w stosunku do harmonogramu. Mogą oni przeglądać raporty dotyczące wydajności maszyn i dostosowywać dzienne cele, aby zapewnić, że załogi pracują wydajnie na miejscu. Trimble WorksOS to podstawowe narzędzie do monitorowania produkcji, tworzenia harmonogramów i zarządzania kosztami.

Możliwe zastosowania z systemem WorksOS:

 • Integracja danych projektowych Trimble Business Center i danych projektowych Trimble WorksManager
 • Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym z maszyn prowadzonych przez systemy prowadzenia Trimble: Earthworks, GCS900, CCS900, Roadworks i PCS900
 • Integracja danych z badań i danych z UAV
 • Kontrola objętości i zagęszczenia zgodnie z planem
 • Ustalenie celów początkowych/końcowych, ilościowych i projektowych dla działań
 • Załaduj obszary pomiarowe i model projektu
 • Generowanie raportów dostosowanych do potrzeb klienta

SITECH France oferuje Ci szereg narzędzi do monitorowania produkcji:

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x
x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close