30
Pracownicy
500
Godziny szkoleniowe na rok
+ z 150
Rozwiązania zwiększające wydajność

SITECH Poland


O SITECH Poland

SITECH Poland jest wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Trimble dla placów budowy: prowadzenie, topografia, oprogramowanie.

 • Innowacja
 • Cyfrowy plac budowy
 • Zmniejszenie śladu węglowego

Innowacja, poprzez zaawansowane funkcje prowadzenia i automatyzacji, rozszerzoną rzeczywistość, skanowanie, drony, symulator: w drodze do autonomicznego placu budowy.

Cyfrowe miejsce pracy.

Poszukiwanie wydajności i zmniejszenie śladu węglowego. Są to ważne kwestie dla naszych klientów, a zatem duża odpowiedzialność dla nas. My, Grupa Arkance, jesteśmy partnerem, by budować mądrzej. Naszą ambicją jest wykorzystanie technologii cyfrowej, aby sprostać tym wyzwaniom, zmienić sposób, w jaki pracujemy i korzystamy z maszyn, zoptymalizować przepływ informacji i procesy oraz poprawić sposób, w jaki projektujemy projekty i wykonujemy pracę.

Arkance


O Arkance

Misją ARKANCE jest wspieranie klientów w ich cyfrowej transformacji poprzez europejską sieć ekspertów. Grupa zatrudniająca 850 pracowników w 3 działach – ARKANCE SYSTEMS, ALLTERRA i SITECH – współpracuje ze światowymi liderami, w szczególności z firmami AUTODESK i TRIMBLE, w zakresie dystrybucji i wdrażania rozwiązań przeznaczonych do optymalizacji wszystkich faz cyklu życia projektu budowlanego lub przemysłowego, od biura po plac budowy.Skontaktuj się z nami


  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.