System do rozściełaczy Roadworks

Trimble Earthworks – Zautomatyzuj zagęszczanie 

Opcja sterowania poziomego w Trimble Earthworks umożliwia teraz, podobnie jak w przypadku koparek, spychaczy i równiarek, zautomatyzowane ruchy pnia w celu zapewnienia optymalnego zagęszczenia. Maszyna automatycznie zagęszcza zgodnie z granicami tolerancji określonymi w projekcie – operator kontroluje jedynie ruchy maszyny. 

Zoptymalizowane zagęszczanie, oszczędność pieniędzy 

Systemy prowadzenia Trimble dla zagęszczarek pozwalają zoptymalizować zagęszczanie w celu uzyskania powierzchni z zachowaniem dokładnych granic tolerancji ujętych w projekcie. Błędy wynikające z niewłaściwego zagęszczenia mogą być bardzo kosztowne dla firm. Należy ich unikać, korzystając z naszych rozwiązań w zakresie prowadzenia. 

Wydajność i precyzja przy wykańczaniu projektów 

Zagęszczaj szybciej, dokładniej, w mniejszej liczbie przejazdów i unikaj błędów:  koniec z nadmiernym lub niedostatecznym zagęszczeniem. Operatorzy maszyny otrzymują na ekranie w kabinie w czasie rzeczywistym informacje o położeniu maszyny względem projektu, odwzorowanie zagęszczenia i dane o liczbie wykonanych przejazdów. W celu lepszego odwzorowania zagęszczanych obszarów i zachowania granic tolerancji, powierzchnia projektu jest barwiona zgodnie z przebiegiem trasy maszyny, co gwarantuje bardziej wydajne i niezakłócone zagęszczanie.  

Pracuj dokładniej i w mniejszej liczbie przejazdów:  zużywaj mniej paliwa i pamiętaj, aby nie marnować drogich materiałów.  

Komunikacja maszyny z maszyną 

Opcja ta umożliwia maszynom współdzielenie projektu zagęszczania, dzięki czemu operatorzy widzą zawsze mapę zagęszczania dla swojej maszyny i maszyn pracujących w pobliżu. Metoda ta, w połączeniu z prowadzeniem 3D, zapewnia zagęszczenie 100% powierzchni projektu z centymetrową dokładnością. 

Śledź postępy projektu w czasie rzeczywistym dzięki podłączeniu zagęszczarek do systemu Trimble WorksOS:  

 • Zbieranie kompleksowych danych na temat postępów projektu  w czasie rzeczywistym:  interaktywne odwzorowanie i liczba przejść 
 • Generowanie szczegółowych raportów i pulpitów nawigacyjnych 

Możliwe zastosowania: 

Zagęszczanie gruntu pod drogi i autostrady, budownictwo kolejowe, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, lotniska, parkingi, boiska sportowe, wysypiska śmieci. 

Trimble Roadworks:  specjalny system prowadzenia dla zagęszczarek do asfaltu 

Posiadając taką samą ergonomię oprogramowania jak Trimble Earthworks (tablet dotykowy, wyświetlacz 3D, konfigurowalne widoki i wykorzystanie systemu operacyjnego Android), Trimble Roadworks oferuje dodatkowe funkcje dedykowane do zastosowań drogowych.  

W kabinie:   

 • Szczegółowe odwzorowanie powierzchni zagęszczonych 
 • Wyświetlanie obszarów oczyszczonych 
 • Temperatura zagęszczonych powierzchni  
 • Stopień zagęszczenia 

Wybierz formułę, która najbardziej Ci odpowiada. Nasz dział handlowy skontaktuje się z Tobą bardzo szybko.

Formuła

Szkolenie

x
x
x
x

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Roadworks do rozściełączy powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close