PCS900 3D – Rozściełacz

System PCS900 3D na rozściełacz to system 3D, który automatyzuje układanie asfaltu dla wszystkich typów układarek.

To rozwiązanie pozwala znacznie zwiększyć produktywność – zapewniając przestrzeganie tolerancji projektu – przy jednoczesnej oszczędności materiałów: pracujesz z milimetrową precyzją automatycznie (sterowanie maszyną) i masz gwarancję uniknięcia nadmiernego zużycia materiałów.

  • Dokładność milimetrowa
  • Oszczędność materiału

W kabinie na ekranie wyświetlany jest plan i projekt w 3D ze wszystkimi wymiarami i mapowaniem (obszary, na których pracowała maszyna). Możesz mierzyć postęp prac w czasie rzeczywistym, a także zgodność z tolerancjami w odniesieniu do projektu. W rezultacie otrzymujemy bardzo równą warstwę asfaltu, w znacznie krótszym czasie i z mniejszymi stratami materiału.

Korzyści z systemu

Przed rozpoczęciem pracy nie musisz mieć wykonanego pomiaru powierzchni referencyjnej. System w czasie rzeczywistym oblicza powierzchnię referencyjną i odpowiednio oblicza warstwę asfaltu, którą należy dodać. Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów prowadzenia Trimble, nie ma potrzeby stosowania palików czy żyłek do wyznaczania miejsca pracy, ponieważ projekt jest modelowany w systemie, a układarka podąża za nim automatycznie. Korzystanie z PCS900 3D upraszcza również poruszanie się ciężarówek po placu budowy, ponieważ nie muszą się one już martwić o wytyczanie. Sprzężenie z tachimetrem SPS930: Dzięki bezproblemowemu śledzeniu przez tachimetr możesz być pewien milimetrowej dokładności – jeśli aktywne lustro maszynowe przestanie być śledzone, tachimetr automatycznie go wyszuka bez żadnej interwencji geodety. Dzięki temu systemowi możesz wybrać, czy chcesz pracować w 2D czy 3D w zależności od potrzeb na budowie.

Możliwe zastosowania

 • Budowa dróg, autostrad
 • Rampy dojazdowe
 • Pasy startowe lotniska

Opcja

Opcja listwy uśredniającej z sensorem ST200.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble PCS900 3D na rozściełacz powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close