PCS900 3D – Frezarka

System PCS900 3D to system 3D, który automatyzuje frezowanie.

System prowadzenia frezarki PCS900 3D pozwala na jednolite frezowanie: niezależnie od tego, jak strome lub nachylone jest zbocze. Podobnie jak w przypadku kostki brukowej, ten system 3D steruje frezarką tak, że podąża on za wymiarami projektu z milimetrową precyzją. 

  • Milimetrowa dokładność
  • Oszczędność materiału

Prowadzenie Frezarki 3D

W kabinie operator widzi w czasie rzeczywistym pozycję maszyny na projekcie, poszczególne wymiary oraz mapowanie (obszary, na których maszyna pracowała).  Zapewnia to bardzo dokładne struganie bez nadcinania, gwarantując optymalne odkładanie materiału. Tolerancje projektu są przestrzegane. Ponadto autonomia maszyny oznacza, że nie ma potrzeby jej oznaczania: wszystkie informacje dotyczące projektu są widoczne z kabiny. Automatyzacja ruchów frezarki zapewnia szybszą i bardziej precyzyjną pracę bez konieczności dokonywania korekt.  

Oszczędność

Ta regulacja skrawania zmniejsza liczbę przejść potrzebnych do uzyskania odpowiedniej wysokości i zwykle pozwala na struganie w jednym przejściu. Sprzężenie systemu z tachimetrem SPS930 zapewnia pracę z milimetrową precyzją i bezproblemowym śledzeniem: stacja automatycznie odnajduje pryzmat w przypadku jego zagubienia, bez ingerencji geodety.

Zalety systemu:

 • Równa nawierzchnia: nawet jeśli istniejąca droga nierówna, system pozwoli Ci wykonać proste frezowanie bez spadków i wybojów, aby zoptymalizować układanie asfaltu.
 • Większa wydajność: W tym zastosowaniu można uzyskać wzrost wydajności nawet o 100%.
 • Mniejsze straty drogich materiałów: Mniej materiału jest potrzebne do ponownego układania, gdy frezowanie jest wykonane dokładnie.
 • Można wyrównywać złożone powierzchnie: Możliwości spadków, nachyleń, ostrych łuków i to bez przeróbek!

Możliwe zastosowania:

Obróbka betonu i asfaltu, Obróbka tuneli

Opcja:

Opcja listwy uśredniającej z sensorem ST200.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble PCS900 3D na frezarki powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close