Earthworks 3D – Spycharki

Nowy system rozwiązań do prowadzenia spycharek opracowany przez Trimble.

Rewolucja w systemach prowadzenia nie dotyczy jedynie koparek. Firma Trimble opracowała również nową platformę Earthworks dla spycharek. Interfejs, czujniki, sposób instalacji – wszystko zostało od nowa zaprojektowane, aby osiągnąć niezrównany poziom produktywności. Pracując  z systemem Earthworks dla spycharek, podobnie jak w przypadku koparek, doświadczysz korzyści płynących z użytkowania GCS900 3D. Oprócz tego nowy system, z 10-calowym tabletem Trimble z nawigacją dotykową i wyświetlaczem 3D, charakteryzuje się intuicyjną obsługą. 

  • Automatyzacja ruchów maszyn w fazie wykończeniowej 
  • Wyświetlanie projektu i wykopu/zasypywania w czasie rzeczywistym w kabinie 
  • Odczyty pracy maszyny: zbieranie informacji i synchronizacja z danymi projektowymi 
  • Horizonal Steering Control: automatyczne śledzenie wyrównania poziomego
  • Ekologia: klucz do obniżenia śladu węglowego na placach budowy 

Nowa era sprzętu dla większej wydajności 

Nowa ergonomia platformy Earthworks Spycharki pozwala całkowicie spersonalizować interfejs ekranu w kabinie: wyświetlania ustawień maszyny na projekcie w poszczególnych ułożeniach oraz wizualizacja różnych informacji związanych z projektem (miejsce docelowe, wykopy/ nasypy, itd.) są w pełni konfigurowalne na tablecie zgodnie z Twoimi preferencjami.  Od teraz nie musisz już codziennie montować i demontować antenek, ponieważ są one zamocowane na dachu Twojej maszyny. Earthworks dla spycharek pozwala całkowicie spersonalizować interfejs ekranu w kabinie:  wyświetlania ustawień maszyny na projekcie w poszczególnych ułożeniach oraz wizualizacja różnych informacji związanych z projektem (miejsce docelowe, wykopy/ nasypy, itd.) są w pełni konfigurowalne na tablecie zgodnie z Twoimi preferencjami. Skończ z codziennym montażem i demontażem antenek i masztów w narożnikach lemieszy. Od tej pory antenki znajdują się w kabinie, a ich ustawienie jest o wiele łatwiejsze i szybsze. 

Pracuj szybciej, ale z tą samą dokładnością 

Przez wiele lat firma Trimble automatyzowała ruchy lemiesza w spycharkach. Z Earthworks osiągnięto nowy kamień milowy: zoptymalizowana nawigacja, wyświetlanie 3D i możliwość jeszcze szybszej pracy dzięki szybkości obliczeniowej czujników IMU. 

Horizonal Steering Control 

Automatycznie steruj maszyną, aby podążała za dowolnym poziomym ustawieniem z modelu 3D. Dzięki temu operator może skupić się na stoku, wydajności maszyny i bezpieczeństwie, a nie na kierowaniu, co zapewnia lepszą świadomość sytuacyjną, większą dokładność i wyższą wydajność przy mniejszej liczbie powtórzeń i kolejnych przejazdów. 

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x

SITECH Poland–  autoryzowane centrum szkoleniowe – oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia

Usługi

x
x

Zarządzanie zmianą, szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. Serwis

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Earthworks 3D na spycharkach powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close