Trimble Sentinel

Aplikacja mobilna i platforma internetowa do monitorowania tachimetrów rozmieszczonych w terenie:

  • Geolokalizacja sprzętu
  • Alarm upadku lub wstrząsu

Znajomość i śledzenie przydziałów i lokalizacji różnych urządzeń na placu budowy jest ważnym zagadnieniem dla działów wyposażenia lub kierowników budowy. Trimble Sentinel spełnia tę potrzebę poprzez geolokalizację różnych tachimetrów rozmieszczonych na terenie budowy i umożliwiając ich śledzenie za pomocą oprogramowania i aplikacji mobilnej.

Generowanie alarmów i zapobieganie utracie lub kradzieży

Nasi technicy szybko instalują moduł Sentinel na urządzeniu i konfigurują dostęp do oprogramowania Sentinel. Na platformie lub w aplikacji iOS lub Android™ zdefiniuj geofence (obszary geograficzne, w obrębie których dozwolone jest korzystanie z urządzeń). Jeśli Twój sprzęt opuści te strefy, otrzymujesz alert i jesteś w stanie zlokalizować go geolokalizacyjnie za pomocą kilku kliknięć. Równolegle moduł Sentinel wystawia alerty uderzeniowe – ostrzegając Cię w przypadku upadków lub kolizji podczas transportu. Dzięki temu można przewidzieć konserwację sprzętu poprzez zaplanowanie kalibracji.

Informacje praktyczne 

 • Lokalizacja urządzeń w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnej iOS i Android™.
 • Elastyczne interwały aktualizacji pozycji w oparciu o przebytą odległość i próg uderzenia.
 • Udostępnianie pozycji urządzeń.
 • Wyświetlanie stanu baterii urządzeń.

 

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close