Trimble Business Center

Trimble Business Center – Zarządzaj danymi projektu 

Trimble Business Center to pakiet oprogramowania, który łączy w sobie pomiary powierzchni ziemi, projektowanie 3D, produkcję planów, pomiary ilościowe i cyfrowe makiety. To podstawowe narzędzie dla wszystkich profesjonalistów budowlanych, które pozwala ograniczyć kosztowne błędy, zaplanować i zoptymalizować ruchy ziemi oraz podjąć właściwe decyzje.

 • Przygotuj swoje dane na stronę

Trimble Business Center obejmuje modelowanie powierzchni, przygotowanie danych, analizę i zarządzanie wszystkimi rozwiązaniami Trimble wdrożonymi na placu budowy:

 • Trimble Earthworks i platformy do prowadzenia maszyn GCS900
 • Platformy pomiarowe SiteWorks, SiteWorks SE i SCS900 z notatnikiem polowym
 • Rozwiązania w zakresie zagęszczania i wiercenia oraz sprzętu drogowego: RoadWorks, CCS900 i GroundWorks

Oprogramowanie modułowe

Trimble Business Center to modułowy pakiet oprogramowania: jest zbudowany wokół standardowej wersji zwanej Core Product, którą następnie można rozbudować, aby dostosować ją do swoich projektów poprzez dodanie dodatkowych modułów. Wybierz wersję TBC, która spełni specyficzne potrzeby Twoich projektów:

 • Modelowanie powierzchniowe: Podstawowe narzędzia CAD, modelowanie powierzchniowe 3D i edycja projektów stron.
 • Badanie pośrednie: post-processing GNSS, dostosowanie sieci i ścieżki, kalibracja miejsca, praca z obrazami tła, etykiety.
 • Survey Advanced: Praca z danymi Trimble VISION™, pełne COGO, procedury korytarzowe
 • Modelowanie terenu: konwersja geometrii 2D do 3D dla działań w terenie, optymalizacja danych projektowych.
 • Budowa obiektu: obliczyć transport masy w obiekcie, ilości liniowe, głębokości warstw, objętości materiałów.

Możliwość dodatkowego wyboru jednego (lub kilku) modułów uzupełniających funkcjonalność Trimble Business Center :

 • Moduł fotogrametrii: pełne zarządzanie danymi z drona
 • Moduł skanowania: kompletne zarządzanie danymi ze skanera

Twórz szablony projektów w Trimble Business Center i udostępniaj je zdalnie w WorksManager.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x
x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close