Trimble Stratus

Korzystanie z badań fotogrametrycznych nigdy nie było prostsze. Twoje loty dronem są przez nas przetwarzane w rekordowym czasie i zwracane na bezpiecznej i intuicyjnej platformie. Dzięki temu możesz poświęcić swój czas na wykorzystanie danych i zaprogramować resztę operacji wokół cyfrowego modelu swoich obiektów. Raporty te ułatwią Ci podejmowanie decyzji i będą zasilać spotkania rozliczeniowe / deklaracyjne z Twoim klientem.

  • Monitorowanie postępu prac na budowie
  • Częściej i szybciej przeprowadzać pomiary topograficzne

Trimble Stratus umożliwia wizualizację ewolucji placów budowy i ruchów ziemi na dynamicznym modelu 3D. Masz stały dostęp do danych dotyczących ilości wydobytego urobku, zapasów oraz wszystkich aspektów związanych z wykopami i zasypkami.

Planuj i przeprowadzaj szacunki z ufnością

Kontroluj fakturowanie: wykonuj własne pomiary topograficzne przed rozpoczęciem prac i regularnie w fazie realizacji, a następnie wczytaj je do platformy, aby stworzyć dokładne raporty z postępu prac, co pozwoli Ci łatwiej wystawiać faktury.

Komunikuj się skutecznie

Śledź postępy w realizacji projektu, unikaj nieporozumień i szybko rozwiązuj spory, korzystając z modelu 3D. Model ten może być łatwo udostępniony wszystkim interesariuszom projektu, dzięki czemu każdy jest informowany o postępach projektu.

Częściej i szybciej przeprowadzać badania

Realizując swoje badania za pomocą drona – z DJI Phantom 4 RTK oferowanym przez SITECH – możesz szybciej uzyskać dokładne pomiary topograficzne. Geodeta nie musi być na miejscu, aby przeprowadzić badania: oszczędza to czas i gwarantuje bezpieczeństwo na miejscu.

Przetwarzanie danych

Dane przetwarzamy i poprawiamy we własnym zakresie. Wiarygodne i dokładne dane są dostarczane do Ciebie bez monopolizowania umiejętności i czasu geodety. .

Pakiet STRATUS + DJI Phantom 4 RTK Drone

SITECH Poland oferuje Ci kompletny pakiet do serwis dronów i monitorowania produkcji z ofertą łączącą drona Phantom 4 RTK i dostęp do platformy Trimble Stratus.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close