SX12 : Fototachimetr skanujący

Trimble SX12 : Uniwersalny tachimetr: skanowanie i pomiary

  • Trimble SX12 łączy skaner i tachimetr w jednym urządzeniu. Zbieraj dane szybko i łatwo, poprzez tradycyjne pomiary z użyciem zrobotyzowanego tachimetru albo poprzez chmurę punktów z wysokowydajnego skanera.

Przechwytywanie wszystkich danych w terenie Zmaksymalizuj swoje pomiary terenowe poprzez generowanie chmur punktów o dużej gęstości i obrazów georeferencyjnych w połączeniu z przechwytywaniem punktów topograficznych – dla bardzo dokładnego mapowania miejsca pracy. A wszystko to przy użyciu tylko jednego produktu: fototachimetru Trimble SX12.

Trimble SX12: Technologia Trimble w najlepszym wydaniu. Najnowsza innowacja w naszej linii sprzętu geodezyjnego, SX12 jest podsumowaniem wiedzy geodezyjnej Trimble dla placów budowy. Instrument ten łączy w sobie wszystkie zaawansowane funkcje zrobotyzowanych tachimetrów z wysokowydajnym skanerem 3D, który może skanować / mierzyć 26 600 punktów na sekundę.   

SX12: niezbędne narzędzie dla geodetów Fototachimetr ze skanerem jest idealnym narzędziem do szybkiego i łatwego wykonywania wszystkich codziennych robót geodezyjnych na budowie:   

 • Tradycyjne pomiary punktowe.  
 • Obliczanie objętości  
 • Pomiary powykonawcze  
 • Śledzenie postępu prac na placu budowy  
 • Tworzenie modelu 3D placu budowy
 • Monitorowanie i kontrola konstrukcji inżynierskich  
 • Skanowanie projektów liniowych (tory i drogi) z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań i sieci uzbrojenia terenu (napowietrzne linie energetyczne, oznakowanie dróg, barierki ochronne…itp.) 

Informacje praktyczne i techniczne:   

 • Cztery kamery o wysokiej rozdzielczości (8,1 MP) z dużym 107-krotnym zoomem gwarantujące wyraźne i szczegółowe obrazy odległych obiektów, doskonałą celność i żywe kolory. Zapewnia to redukcja szumów na zdjęciach nawet w warunkach słabego oświetlenia.  
 • Zbieranie punktów 360 stopni  
 • Wskaźnik laserowy o średnicy 3 mm w zasięgu 50 m   
 • Funkcja skanera 3D, do 26 600 punktów na sekundę – szybkość pomiaru 26,6 kHz, do 600 m  
 • Dokładność kątowa 1″  
 • Szum odległościowy 1,5 mm przy 200 m  
 • Kompatybilny z kontrolerami (tabletami): T7, TSC7 i T100 

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close