System wskaźnikowy 3D do ładowarek

System sterowania GCS900 3D umożliwia poznanie dokładnej pozycji narożników lemiesza ładowarki na projekcie 3D.

 • Dokładność centymetrowa
 • Ekologia: klucz do obniżenia śladu węglowego na placach budowy

Ładowarki 3D: Wprowadź do swojej ładowarki centymetrową dokładność i geolokalizację maszyny, aby zwiększyć produktywność. Podobnie jak w przypadku wszystkich zastosowań systemu prowadzenia 3D, wersja dla ładowarek pomoże Ci uniknąć przeróbek, zmaksymalizować wykorzystanie maszyny i zaoszczędzić pieniądze.

Zastosowania

Zastosowania systemu ładowarki 3D są liczne:

 • Wyrównywanie powierzchni z centymetrową dokładnością w celu maksymalizacji operacji w obszarze wydobycia (unikanie dziur i wybojów).
 • Uzyskiwanie dokładniejszej niwelacji: w przypadku robót ziemnych na drogach lub placach, uzyskaj centymetrową precyzję.
 • Zapis punktów roboczych: zbierz punkty i wyślij obliczenia objętości bezpośrednio do biura. Lepsza komunikacja i informacje w czasie rzeczywistym zapewniają większą widoczność całego projektu.

Połącz swoje zespoły i miejsca pracy za pomocą WorksManager.

Dzięki Trimble® WorksManager możesz zwiększyć wydajność, szybkość i rentowność, przesyłając informacje, takie jak dane projektowe 3D, na budowę za pośrednictwem sieci komórkowej, bez wychodzenia z biura. Wszystkie zespoły projektowe i budowlane mają pewność, że każdy pracuje na aktualnym modelu 3D. Unikasz błędów i kosztownych przeróbek.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x
x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble na wskaźnik 3D do ładowarek powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close