SiteVision – Uczynienie niewidzialnego widzialnym

Trimble SiteVision to geolokalizowana przeglądarka z centymetrową dokładnością, która umożliwia nawigację po modelu projektu z wykorzystaniem zasady rozszerzonej rzeczywistości.

 • Na placu budowy Trimble SiteVision sprawia, że to, co niewidzialne, staje się widoczne, umożliwiając nawigację w czasie rzeczywistym po modelu projektu: może podświetlić niewidoczne elementy modelu lub zaprezentować projekty jeszcze nie zaprojektowane w terenie.

Trimble SiteVision ożywia dane projektowe, dzięki czemu można łatwo wizualizować, badać i rozumieć złożone informacje z niezrównaną dokładnością bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Na ekranie tabletu lub smartfona obiekty projektu i rzeczywistość są nakładane w czasie rzeczywistym. Wizualizację uzyskuje się poprzez nałożenie na siebie istniejących struktur i obiektów składających się na projekt.

Plusy dla Twoich projektów

 • Wizualizacja niespójności i innych problemów na modelu projektu
 • Optymalizacja bezpieczeństwa: unikanie uszkodzeń sieci podziemnych
 • Usprawniona komunikacja: praca w trybie współpracy
 • Brak konieczności sporządzania planu: zawsze wiesz, gdzie jesteś w projekcie.

Idealne rozwiązanie dla wszystkich kierowników budowy lub kierowników robót, którzy będą mogli zwizualizować układ projektu na ziemi przed rozpoczęciem prac. Na koniec, w razie potrzeby, będzie można opatrzyć model projektu adnotacjami o potencjalnych modyfikacjach, które należy w nim wprowadzić.

Możliwe zastosowania w projektach związanych z robotami ziemnymi

 • Wyświetlanie różnych wzorów powierzchni
 • Obszary wykopane i dane dotyczące wycinki/wypełnienia
 • Koordynacja faz robót ziemnych bez planów i palików
 • Sprawdzanie postępów w realizacji projektu

Materiał

 • Antenne Trimble Catalyst Précision Centimétrique, compatible GPS (L1, L2), Glonass, Galileo 
 • Smartphone Android ou Windows (en associant avec le récepteur SPS986 avec inclinomètre) 
 • Stabilisateur d’image et support, batterie antenne 
 • Abonnement à la plateforme Trimble Connect
 • Visualisation de vos projets en moins d’une minute. Allumer le smartphone, se connecter à Trimble Connect (application) et charger le projet

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close