Szkolenie dla operatorów z zakresu sterowania maszynami- poziom podstawowy

Więcej informacji : Data Oddzial

Industrie Szkolenia operatorów
Poziom Wstęna
Czas trwania 1 dzień - 7 godzin

Szkolenie z zakresu przewodnictwa 3D i 2D Poziom podstawowy

Rozpocznij pracę z rozwiązaniem Trimble 3D do sterowania maszyn

 • Zaprojektowany dla operatorów, geodetów i kierowników budowy, ten kurs szkoleniowy z zakresu nawigacji 3D ma na celu przeszkolenie Państwa w zakresie podstawowych funkcji systemu nawigacji 3D firmy Trimble, tak aby mogli Państwo efektywnie korzystać ze swojego rozwiązania na co dzień.
 • Szkolenie z zakresu sterowania 3D jest wykonane przez naszych inżynierów wsparcia na miejscu u Państwa w maszynie lub w Państwa biurze na naszym symulatorze sterowania (indywidualnie lub grupowo).

Data: Szkolenia planujemy zgodnie z Twoją dyspozycyjnością.
Lokalizacja: Szkolenie odbywa się w Twojej firmie – na miejscu lub na symulatorze w zależności od wybranej formuły.

Na miejscu: na żądanie

Na miejscu: na żądanie

Powiązane produkty

Zapisz się

  Pan
  Pani

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.