Szkolenie dla operatorów z zakresu sterowania maszynami – poziom ekspercki

Więcej informacji : Data Oddzial

Industrie Szkolenia operatorów
Poziom ekspert
Czas trwania 1 dzień - 7 godzin

Szkolenie z przewodnictwa 3D i 2D Poziom ekspercki

Opanuj konfigurację systemu sterowania Trimble 3D

 • Moduł szkoleniowy eksperta w zakresie systemu sterowania 3D lub 2D przeznaczony jest dla osób, które ukończyły moduł wstępny i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie korzystania z posiadanego rozwiązania Trimble.
 • Wykonane bezpośrednio na miejsce przez naszych inżynierów wsparcia, umożliwi Państwu opanowanie całej fazy konfiguracji systemu sterowania. Szkolenie to ma zastosowanie do każdej maszyny wyposażonej w system sterowania Trimble 3D lub 2D.
 • Szkolenie ekspertów w zakresie sterowania 3D jest prowadzone przez naszych inżynierów wsparcia na miejscu u Państwa w maszynie lub w Państwa siedzibie na naszym symulatorze (indywidualnie lub grupowo).

Data: Szkolenia planujemy zgodnie z Twoją dyspozycyjnością.
Lokalizacja: Szkolenie odbywa się w Twojej firmie – na miejscu lub na symulatorze w zależności od wybranej formuły.

Na miejscu: na żądanie

Na miejscu: na żądanie

Powiązane produkty

Zapisz się

  Pan
  Pani

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.